Sunday, March 28, 2010

Konsep Inklusif Pendidikan Bagi Pelajar Berkeperluan Khas

Konsep Inklusif Pendidikan Bagi Pelajar Berkeperluan Khas


Teori pemikiran sejagat menunjukkan bahawa trend pada 10 tahun dahulu golongan yang menghadapi pelbagai kategori ketidakupayaan telah menginstitusikan mereka dalam pendidikan. Maka apa yang dapat dilihat adalah terdapatnya jurang lebih besar diinstitusi pendidikan.jika dbandingkan dengan aliran golongan pelajar di aliran perdana. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa golongan istimewa tersebut adalah insan yang mempunyai hak yang sama seperti orang lain dalam memperolehi pendidikan. Pengintegrasian dalan sekolah dan proses inklusif berlaku secara langsung di mana sistem pendidikan inklusif memastikan semua kanak-kanak mempunyai hak yang sama rata untuk pendidikan berkualiti dalam masyarakat sekolah mereka tanpa mengira faktor jantina, ketidakupayaan, latar belakang, keadaan kesihatan dan lain-lain keadaan (Glossary on Terminologies,2009)Watterdal/Skjorten/Sletmo/Hauschiki/Tahir.

UNESCO telah menyatakan bahawa sekolah adalah institusi yang memberikan pendidikan kepada setiap insan. Semua pelajar yang tercicir daripada arus perdana juga perlu memperolehi hak berpendidikan. Ianya meliputi golongan asli dan juga pendatang. Pendidikan khas adalah ruang yang disedikan oleh pihak kerajaan untuk menempatkan golongan yang berkeperluan khas dan kepelbagaian keupayaan. Dalam merealisasikan kenyataan tersebut sokongan moral sangat perlu terutama daripada kalangan guru yang berfungsi secara langsung dengan sistem pendidikan di institusi pendidikan khasnya di negara ini.

Konsep pendidikan untuk semua telah bermula secara tidak formal, kemudian wujudnya konsep sekolah dan diikuti dengan memformalisasikan pendidikan secara rasmi di institusi pendidikan di negara ini. Ianya terbahagi kepada beberapa fasa. Pada fasa pertama pendidikan ini diberikan kepada sesiapa sahaja yang berminat namun ianya tidaklah menjadi suatu yang wajib. Pada fasa kedua pula konsep pendidikan ini mula berkembang di mana semua kanak-kanak dalam keperluan khas diberikan peluang dan ruang untuk belajar dengan mengikuti model yang terancang. Apabila akta pendidikan diwartakan pada tahun 2003 fasa ketiga mula memainkan peranan dan menjadi undang-undang dalam pendidikan di mana telah mula menjadi wajib bagi semua kanak-kanak tidak mengira bagaimana keupayaan mereka. Ianya terus menjadi agenda negara di mana pada fasa keempat pula semua kanak-kanak wajib bersekolah di sekolah rendah dan menengah termasuklah kepada golongan berkeperluan khas yang dahulunya peluang untuk mereka terhad. Namun sejauh mana ianya dilaksanakan adalah menjadi tanggungjawap warga yang telibat secara langsung dalam institusi pendidikan.

Namun pada masa kini juga terdapat institusi institusi lain yang menawarkan pembelajaran bagi golongan berkeperluan khas seperti Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Institusi tersebut banyak dibuka di setiap daerah setiap negeri bagi memudahkan peranan perkhidmatannya disebarkan dan dimanfaatkan oleh golongan berkeperluan khas.

Sebagai masyarakat yang prihatin terhadap pendidikan khasnya kepada golongan berkeperluan khas ini perlunya kita membentuk satu sistem sokongan yang lebih luas untuk golongan tersebut. Inya akan membantu membina kehidupan yang lebih ideal dan realistik di luar pagar institusi pendidikan bersama masyarakat yang juga mempunyai pelbagai ragam. Gabungan dua dunia realistik akan dirasai secara langsung oleh golongan berkeperluan khas.

Konsep pendidikan untuk semua telah dilaksanakan mengikut akta 1996 dan menjadi undang-undang di mana semua kanak-kanak boleh didik. Ini tidak mustahil ada kemungkinan semua kanak-kanak yang berkeperluan khas akan ada tempat di semua sekolah rendah dan sekolah menengah dengan satu tujuan iaitu memperloehi pendidikan secara formal. Tidak dinafikan setiap sekolah akan mengadakan peperiksaan yang bertujuan untuk menilai potensi akademik kepada palajar-pelajarnya. Inilah sistem di negara ini yang melihat keupayaan akademik bersaluran peperiksaan menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan aliran perdana.

Bagaimana pula bentuk sistem pendidikan dan penilaian yang dilakukan terhadap golongan berkeperluan khas yang belajar bersama di institusi yang sama? Persoalan ini ada jawapan dan penyelesaiannya. Ianya melibatkan kurikulum dan penilaian yang pelbagai bentuk mengikut keupayaan setiap pelajar. Ianya juga bersifat berterusan dan spesifik meliputi bidang sosial, psikomotor serta kemahiran hidup. Bentuk penilaian juga adalah berbeza dimana ianya lebih bersifat alternatif berdasarkan kepada konsep dan falsafah pendidikan khas. Secara amnya dapat dijelaskan bahawa bentuk pembelajarannya adalah menjurus bagaimana golongan ini mampu hidup berdikari tanpa meminta belas ikhsan dengan tiket kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).Unit Pendidikan Khas di institusi pendidikan telah diberi amanah untuk merealisasikan konsep tersebut. Ianya adalah bertanggung jawab dalam memikir dan mencari atau mencipta alternatif yang bersesuaian dengan golongan berkeperluan khas di situasi persekitaran mereka. Ianya adalah lebih telus dan realiti serta adil untuk setiap individu yang ada di institusinya.

UNESCO telah menyatakan bahawa kanak-kanak mampunyai hak sama rata sama ada ianya upaya atau tidak upaya. Dalam melihat sekolah adalah satu institusi pendidikan formal, bagai program inklusif yang berlaku di institusi tersebut bolahlah dinyatakan bahawa sekolah mesra kanak-kanak dan bercirikan kepada keperihatinan kepada kanak-kanak. Ianya juga adalah satu proses yang bermula daripada kita sendiri berdasarkan persepsi kita sendiri. Bagaimana membina persepsi adalah berpaksikan pengetahuan yang mendalam dalam diri individu terhadap pendidikan khas.

Asas kepada inklusif adalah kanak-kanak dalam kelas yang sama di institusi yang sama dan mengalami proses pembelajaran yang sama. Berbanding asas integrasi adalah pendidikan khas di institusi yang sama dan mengalami proses pembelajaran yang berbeza. Faktor yang perlu diambil berat dalam menginklusifkan pelajar berkeperluan khas di dalam kelas aliran perdana adalah perlunya persediaan yang sepenuhnya dari segi mental pelajar tersebut. Persediaan guru kelas dan guru mata pelajaran yang akan menerima pelajar tersebut juga perlu diambil kira. Ini adalah bertujuan supaya pelajar berkeperluan khas yang terlibat boleh mengikuti kurikulum dan mampu berinteraksi secara langsung tanpa ada syarat."Inclusive education is a consept that allow students with special needs to be placed and received instruction in the mainstream classes and being taught by mainstream teachers" (Manisah, Ramlee & Zalizan, 2006).

Dalam proses inklusif ini persekitaran sekolah perlu diubahsuai untuk pelajar berkeperluan khas dan bukan pelajar diubahsuai untuk menghadapi situasi persekitaran sekolah tersebut. Pengubahsuaian ini perlu berlaku selaras dengan keperluan pelajar tersebut. Impak kepada ketidaksediaan atau ketidakfahaman akan wujud ketidaksuaian. Maka apa yang akan berlaku adalah bermulanya penyingkiran pelajar berkeperluan khas apabila mereka keluar sekolah. Sebab utama penyingkiran adalah tidak faham atau tidak tahu atau tidak pernah tahu keadaan sebenar individu berkeperluan khas yang wujud di dalam masyarakat.

Kurikulum yang disediakan adalah lebih kepada persediaan untuk golongan berkeperluan khas ini hidup dalam masyarakat umum. Kanak-kanak dilatih dan diasuh untuk menghadapi hidup sebenar dil luar lingkungan sekolah. Maka masyarakat diubahsuai supaya golongan berkeperluan khas ini mampu menyesuaikan diri. Dalam proses inklusif yang dilaksanakan sekolah diubahsuai dengan keperluan pelajar berkeperluan khas dengan menggunakan model sosial.

Dalam membina sokongan kepada pelajar berkeperluan khas yang mengikuti program inklusif, kesan ketidakupayaan akan dapat dilunturkan dengan sokongan jitu daripada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan program dalam institusi sekolah. Pengesanan ketidakupayaan perlu dilakukan dan didiagnosis seawal 4 tahun dan diinstitusikan di sekolah. Asas kepada sistem sokongan aadalah sekolah dan komuniti. Ini bermakna kanak-kanak sentiasa dalam pengawasan ibu bapa, guru, pentadbir dan masyarakat. Faktor sokongan inilah yang akan memberikan keyakinan kemahiran sosialdan kemahiran berbahasa dengan rakan-rakan tipikal. Ianya akan mengurangkan rendah diri golongan berkeperluan khas dan beransur-ansur meningkatkan keyakinan diri. Sokongan barasaskan sekolah juga melibatkan guru sumber, alat bantuan fizikal, guru bimbingan kaunseling, pusat sumber serta Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG).

Kesimpulannya dapat dinyatakan bahawa pelaksanaan adalah satu proses, amalannya adalah perlu diutamakan, ukuran pendidikan bagi golongan berkeperluan khas adalah di luar sekolah, penjanaan adalah di dalam sekolah. Maka hala tuju sebenar untuk golongan berkeperluan khas ini adalah untuk menyediakan diri menyambung hidup di dunia luar sekolah yang memperlihatkan kecacabarbaan masyarakat atau komuniti. Mahu tidak mahu perjalanan hidup sentiasa memerlukan persediaan yang cukup untuk mengharunginya.

Tuesday, March 23, 2010

Pelaksanaan Program Inklusif Bagi Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Yang Akan Menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan

Pengenalan

Dalam memenuhi keperluan semasa masa kini ramai ibu bapa akan berlumba-lumba untuk mengejar impian masing-masing dalam hidup. Dalam bidang pendidikan sudah pastinya impian mengejar kerjaya akan menjadi agenda penting dalam hidup. Langkah pertama untuk tujun tersebut adalah pendidikan dan peperiksaan. Ianya adalah seumpama lesen untuk memperolehi sesuatu kerja. Begitu jugalah dengan inspirasi ibu bapa bagi pelajar pendidikan khas bermasalah pembelajaran di SMK Jalan Junid, Muar yang inginkan anak-anak berkeperluan mereka memenuhi hasrat mereka. Memenuhi kehendak dan keperluan ibu bapa dan pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran yang ingin melihat anak-anak mereka berjaya dalam peperiksaan awam telah menjadi satu agenda baru di SMK Jalan Junid, Muar.

Objektif

Pelajar dapat belajar dan menyiapkan kerja kursus di dalam kelas aliran perdana mengikut keperluan mata pelajaran yang dikhususkan.

Matlamat

Pelajar dapat menduduki peperiksaan awam dengan selesa dan memperoleh keputusan lulus dalam mata pelajaran yang diambil.

Misi PIPKSMKJJ

Membangunkan modal insan, berkeperluan khas yang cemerlang dengan menyediakan pendidikan yang berkualiti, relevan dan holistik, perkembangan potensi diri ke tahap optimum, keupayaan berdaya saing dan kebolehupayaan, menyemai nilai-nilai murni sebagai warga yang bertanggungjawab dan perkongsian dengan pelbagai pihak untuk menjadikan mereka insan yang berdikari, berjaya dalam hidup dan mencurah bakti kepada masyarakat dan negara.

Visi PIPKSMKJJ

Pendidikan Berkualiti Menjana Potensi Pelajar Berkeperluan Khas

Objektif

 1. Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk murid-murid dengan keperluan khas
 2. Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas
 3. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 4. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
 5. Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas

Piagam

" Memperkembang potensi pelajar berkeperluan khas ke tahap yang optima selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)."

 1. Mewujudkan program pembelajaran yang menggalakkan perkembangan jasmani, rohani, emosi, intelek dan sosial (JERIS)
 2. Sentiasa peka terhadap kebajikan anak-anak istimewa.
 3. Mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menggalakkan proses pembelajaran yang lebih berkesan.
 4. Sentiasa mengkaji dan menilai tahap keupayaan anak-anak istimewa berdasarkan program yang dirancang.
 5. Menyediakan aktiviti untuk pelajar dan keluarga PKBP bagi mengeratkan hubungan antara ibu bapa dengan guru-guru.

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah Memperkembangkan Lagi Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan.

Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan, Berketerampilan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Masyarakat Dan Negara

Falsafah Pendidikan Khas

"Falsafah Pendidikan Khas mempunyai matlamat yang sama dengan falsafah pendidikan biasa yang meliputi semua aspek pendidikan. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat."

Ianya satu usaha berterusan lahirkan insan berkemahiran, berhaluan, berupaya, berdikari, mampu merancang, dan mengurus kehidupan, serta menyedari potensi diri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif.

Falsafah pendidikan bagi kanak-kanak khas juga menyediakan peluang-peluang yang sama kepada kanak-kanak ini seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa untuk perkembangan psikologi dan sosial yang seimbang.

Pendidikan Khas Bermaksud Kaedah-Kaedah Yang Dibentuk Khusus Untuk Memenuhi Keperluan Kanak-Kanak Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya. Kaedah-Kaedah Tersebut Meliputi Juga Aspek-Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Latihan Jasmani Dan Juga Pendidikan Yang Berteraskan, Hospital Dan Institusi.

Kurikulum Bagi Pendidikan Khas Juga Adalah Sebahagian Daripada Kurikulum Biasa Yang Diubahsuai Bagi Memenuhi Keperluan-Keperluan Khas Bagi Murid-Murid Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya.

Huraian Falsafah Pendidikan Khas

 • Melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Khas Memperseimbangkan peluang-peluang pendidikan dalam aspek peruntukan kewangan, pakar khidmat sokongan Khas peruntukan fizikal, pembangunan dan lain-lain.
 • Menyediakan perkembangan kemahiran intelek dan psikomotor secara menyeluruh dan bersepadu untuk menghasilkan individu yang terpelajar dan seimbang dalam masyarakat.
 • Menekankan Pendidikan Bagi Semua (Education for all).
 • Segala program yang dirancang dan dibentuk hendaklah berlandaskan kebolehan kefungsian, bukan kepada kategori / labeling.
 • Memperkukuhkan keadaaan bahawa kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas pada asasnya adalah kanak-kanak dan pergaulan berterusan dengan kanak-kanak biasa adalah berfaedah; kelas khas rancangan percantuman, normalisasi, persekitaran yang tidak terhad, intergrasi sosial, integrasi berfungsi, integrasi setempat dan pengsealiran (mainstreaming).
 • Menghasilkan individu yang mempunyai kesedaran, semangat, kesetiaan, aspirasi dan nilai yang tinggi agar dapat bersatu dan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat majmuk.
 • Menghasilkan sumber tenaga manusia untuk pembangunan ekonomi negara.
 • Menyediakan individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi, sahsiah yang baik, bertanggungjawab, berdisiplin dan progresif agar dapat memberi sumbangan dalam pembangunan bangsa dan negara.
 • Menyediakan kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas dengan program seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa dan belajar bersama-sama mereka.
 • Pendidikan khas adalah sebahagian dari pendidikan biasa dengan pengubahsuaian dimana perlu.
 • Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu (IEP).
 • Mewujudkan norma-norma yang berteraskan keperluan-keperluan khas dari aspek tenaga pendidikan khas dan tenaga khidmat sokongan khas seperti jurupulih pertuturan/bahasa, guru khas audiologi/guru khas pakar perunding, guru khas beredar (interact teacher) dan lain-lain.
 • Menekankan pendekatan pendidikan dan pemulihan yang terdiri daripada pasukan multi disciplinary.
 • Menekankan pembekalan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersifat pencegahan awal daripada yang bersifat pemulihan.
 • Mewujudkan program transisi bagi murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas untuk mendapatkan penyesuaian dalam budaya kerja.
 • Menghasilkan program-program yang berteraskan pra-vokasional dan vokasional supaya murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas mempunyai kemahiran-kemahiran bekerja sendiri.
 • Menghasilkan perkhidmatan-perkhidmatan program yang menekankan kepada pelbagai model perkhidmatan.
 • Menentukan supaya pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan khas rancangan percantuman sekolah biasa terlibat dalam cadangan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV untuk persediaan peperiksaan SPM.
 • Menentukan perlaksanaan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV di sekolah menengah khas untuk persediaan SPM.
 • Menentukan supaya sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat penglihatan dan rabun dapat mengambil peperiksaan SPM(Vokasional).
 • Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di sekolah menengah pendidikan khas mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia.
 • Menentukan sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di SMP Khas Vokasional mengambil peperiksaan SPMV dan MLVK.
 • Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di kelas-kelas khas rancangan percantuman mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sayap Vokasional.

Program Transisi Sekolah Ke Kerjaya

Program transisi sekolah ke kerjaya adalah merujuk kepada program yang membimbing pelajar bermasalah pembelajaran ke arah mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari dengan kemahiran-kemahiran vokasional, kemahiran sosial dan kemahiran hidup seharian.

Di peringkat sekolah menengah, pelajaran kemahiran hidup haruslah diajar kepada pelajar bermasalah pembelajaran bersama-sama dengan pelajaran latihan vokasional yang melibatkan latihan sambil bekerja bagi melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran sebagai orang dewasa dan tanggungjawab (Cronin & Patton, 1993).

Mengikut Phillippa Russel, Pengarah Majlis Kanak-kanak Kurang Upaya memetik John Fish dan Jean McGinty (1992) sebagai berkata,’ suatu fasa atau perubahan masa antara masa remaja dan masa dewasa di mana berlaku pemisahan pendidikan dan pengurusan. Semasa fasa transisi terdapat perubahan tanggungjawab daripada zaman kanak-kanak kepada alam dewasa, daripada sekolah ke pendidikan lebih tinggi, dan daripada kongkongan zaman kanak-kanak kepada orang dewasa yang bertanggungjawab’.

Rasional Program

Menyediakan kemahiran dalam diri pelajar-pelajar khas secara langsung dalam bidang tertentu mengikut kesesuaian dan tahap keupayaan mereka.

Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

Pendidikan Khas Bermaksud Kaedah-Kaedah Yang Dibentuk Khusus Untuk Memenuhi Keperluan Kanak-Kanak Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya. Kaedah-Kaedah Tersebut Meliputi Juga Aspek-Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Latihan Jasmani Dan Juga Pendidikan Yang Berteraskan, Hospital Dan Institusi.

Kurikulum Bagi Pendidikan Khas Juga Adalah Sebahagian Daripada Kurikulum Biasa Yang Diubahsuai Bagi Memenuhi Keperluan-Keperluan Khas Bagi Murid-Murid Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya.

Kategori dan Ciri-ciri Kanak-kanak Khas Bermasalah Pembelajaran

Autisme

 • Perlakuan yang bongkak
 • Ketawa dengan tiba-tiba
 • Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap.
 • Tidak mengenali bahaya.
 • Tidak merasai kesakitan.
 • Menangis dan marah tanpa sebab.
 • Permainan yang luar biasa.
 • Tidak mahu didakap.
 • Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kanak-kanak lain.
 • Berkelakuan seperti orang pekak.
 • Tiada perhubungan mata bila bercakap.
 • Memutar barang.
 • Tidak dapat mengawal keseimbangan fizikal.
 • Tingkah laku aktif keterlaluan.
 • Tidak mahu terima pelajaran biasa.
 • Mengigit kuku, hisap jari dan mencederakan diri.
 • Takut dan cemburu berlebihan.

Sindrom Down

 • ulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat.
 • Lidah yang tebal, kasar dan pendek, serta cenderung terjelir.
 • Mata sentiasa berair dan merah.
 • Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata.
 • Bentuk muka yang kecil.
 • Bahagian kepala leper.
 • Tangan yang lebar dan pendek serta garisan tapak tangan satu melintang.
 • Majoriti berambut lurus dan lembut.
 • Jari dan tangan lebar yang pendek dan berbonggol.
 • Berbadan gempal dan rendah.
 • Badan yang agak bongkok.
 • Suka bermanja, bermain dan gembira.
 • Dapat bergaul dengan baik.
 • IQ di antara 30 hingga 80.
 • Kecacatan dapat dikesan sebaik selepas lahir.

Cacat Akal Ringan

1. Adiot

Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin mencederakan diri sendiri.

2. Imbersil

Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih.

3. Moron

Perlukan jagaan, kawalan dan tunjuk ajar khas.

Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa.

Lambat berjalan dan lambat bercakap.

4. Lembab

Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa.

Cacat Akal Berat

 • Kesukaran ketika makan dan selalu muntah.
 • Mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya.
 • Air liur yang meleleh tanpa kawalan.
 • Sukar bernafas.
 • Sukar tidur dan terjaga waktu malam.
 • Selalu menangis.
 • Sukar bercakap dan memahami orang lain.
 • Suara terlalu lembut atau sengau.
 • Tidak menoleh jika dipanggil dan tidak bertindak balas terhadap bunyi.
 • Kebingungan pada cahaya lampu, bunyian dan sentuhan.
 • Tidur yang berlebihan.
 • Kanak-kanak yang pendiam dan menyendiri.

Hyperaktif

 • Aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan.
 • Tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya, bunyi dan warna.
 • Tidur yang tidak tetap.
 • Terlalu kerap menangis atau ketawa.
 • Sukar beri tumpuan terhadap permainan atau kerja yang dilakukan.
 • Mengubah aktiviti atau tindakan secara mengejut.
 • Mudah mengamuk bila kehendaknya dihalang.
 • Sukar menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan rakan sebaya.

Hypoaktif

 • Murang dan menyendiri.
 • Aktiviti fizikal yang pasif.
 • Tiada respond pada persekitaran.
 • Suka termenung.
 • Tidak suka bergaul atau berinteraksi.
 • Menundukkan muka bila nama dipanggil.
 • Suka bermain sendirian.
 • Suka berkhayal.

Spastik

 • Sejenis kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh badan.
 • Tidak mencapai objek yang ditunjukkan.
 • Tidak berupaya mengangkut badan.
 • Tidak berupaya berpijak atau berdiri.
 • Tidak berupaya memegang objek.
 • Tidak berupaya mengurus diri.

Pintar Cerdas

 • Kebolehan yang luar biasa.
 • Mempunyai masalah psiko-sosial seperti masalah kelakuan dan emosi.
 • pergaulan dengan kanak-kanak lain.
 • Perkembangan bahasa yang lambat.
 • Perbendaharaan kata yang kemas.
 • Tidak perlukan banyak tunjuk ajar ketika belajar.
 • Kemukakan soalan yang bertalu-talu.
 • Suka bergaul dengan orang yang lebih tua.
 • Suka mencari helah.

RANGKA KONSEP KEMASUKAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN UNTUK PEPERIKSAAN PMR/SPM

(Aziz Poniran,2010)

PIPK BP SMK Jalan Junid

PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH

PEMBELAJARAN SEK. MEN. KEB. JALAN JUNID, MUAR, JOHOR

1. Sejarah Penubuhan

Kelas Khas ini telah dibuka pada Januari 1997 dengan seorang guru dan 3 orang pelajar.SMKJJ merupakan sekolah menengah pertama di Daerah Muar yang telah diberi mandat untuk melaksanakan program di peringkat sekolah menengah buat julung kalinya Kini pada tahun 2010, SMKJJ mempunyai pelajar berkeperluan khas seramai 72 orang dengan keupayaan guru seramai 15 orang dan diterajui oleh seorang Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas.

2. Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

3. Falsafah Pendidikan Khas

Pendidikan khas di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan negara.

4. Matlamat Pendidikan Khas

Matlamat falsafah pendidikan khas adalah sama dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan meliputi semua aspek pendidikan. Ia menyediakan satu landasan untuk perkembangan optima pelajar berkeperluan khas agar mampu berfunsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri dan menyesuaikan diri dalam masyarakat.

5. Definisi Pendidikan Khas

Pendidikan khas bermaksud kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan / kurang upaya. Kaedah-kaedah tersebut meliputi juga aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan, hospital dan institusi. Kurikulum bagi pendidikan khas juga adalah sebahagian daripada kurikulum biasa yang diubahsuai bagi memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai kecacatan / kurang upaya.

6. Definisi Pendidikan Khas Dalam Konteks Malaysia

Pendidikan yang menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran pengembangan (development skill). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan kecacatan dan ketidakbolehan ( medical deficit model ).Penguasan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan kepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid / pelajar dengan keperluan-keperluan khas adalah seperti berikut :

Kebolehan kognitif, perkembangan tingkah laku sosial / perkembangan kemahiran sosial, penguasaan bahasa lisan / pertuturan, penguasaan membaca, kemahiran matematik, kemahiran pertumbuhan asas manusia, kemahiran berdikari, kemahiran keusahawan, kebolehan penglihatan, kebolehan pendengaran. Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Hanya sekadar mereka kurang bertindak balas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Oleh itu satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini dengan mengambil kira aspek-aspek seperti masa, bahan, budaya, kelas, teknik mengajar, bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat.

7. Objektif

Setiap murid diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk membolehkan mereka :-

Menguasai kemahiran berkomunikasi, menguasai kemahiran berinteraksi dan menyesuaikan diri dalam masyarakat, mengetahui dan memperkembang perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam persekitaran, menjaga kesihatan dan keselamatan diri, menguruskan hal-hal kehidupan seharian, mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi, memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni mengambangkan potensi, bakat, daya kreatif dan intelek. membolehkan murid melakukan praktis asas dan dapat menjalankan kerja dengan sendiri menguasai kemahiran-kemahiran asas ke arah bidang kerjaya

8. Konsep

Pendekatan baru menekankan kepada kebolahan, kefungsian, `kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian dalam pengembangan kemahiran-kemahiran (developmental), Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan kepada kecacatan dan ketidakbolehan.Pendidikan khas ialah pendidikan yang disediakan khas untuk murid dan pelajar dengan keperluan khas. Mereka adalah dalam kategori bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran, bermasalah pembelajaran dan pintar cerdas. Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran adalah berdasarkan peringkat kebolehan individu murid/pelajar dengan keperluan khas:

Kebolehan kognitif perkembangan tingkahlaku dan kemahiran sosial, penguasaan membaca, penguasaan matematik, penguasaan bahasa lisan / pertuturan, kemahiran pertumbuhan asas manusia, kemahiran berdikari, kemahiran keusahawan, daya penglihatan dan tingkat kebolehan pendengaran

9. Warta Kerajaan

[Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997]

Berkuat Kuasa Pada 1 Januari 1998

Dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas, guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mangajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas.

10. THE WORLD DECLARATION ON AEDUCATION FOR ALL 1990

setiap kanak-kanak dengan keperluan khas mempunyai hak yang sama bagi menyatakan kehendaknya terhadap pendidikan dan ibu bapa mereka mempunyai hak menentukan jenis pendidikan yang sesuai bagi anak mereka…”

11. Misi

Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keparluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari , berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan Negara.

12. Visi

Murid-murid dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

13. Objektif

Setiap pelajar diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk mereka;

- Menguasai kemahiran berkomunikasi

- Menguasai kemahiran bergaul

- Mengetahui dan memperkambangkan perasaan ingin tahu hal-hal diri dan

alam sekeliling

- Menjaga Kesihatan dan Keselamatan diri

- Mengurus hal-hal kehidupan harian

- Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif

- Melibatkan diri dalam kegiatan Rekreasi

- Memahami keperluan perkembangan jasmani dan menguasai keupayaan

motor

- Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni

- Mengambangkan potensi, bakat dan daya kreativiti.

14. KURIKULUM

1. Akademik

- Bahasa Melayu

- Bahasa Inggeris

- Matematik

2. Pengurusan Kehidupan

- Pengurusan Diri

- Pengurusan Tingkah laku

- Pengurusan Emosi

- Kemahiran Hidup

- Asas Usahawan

3. Sosial, Riadah & Kreativiti

- Pendidikan jasmani

- Pendidikan Seni & Muzik

- Sains Sosial & Alam Sekitar

- Pndidikan Komputer (IT)

4. Kerohanian Dan Nilai-Nilai Murni

- Pendidikan Islam

- Pendidikan Moral

15. PROGRAM TRANSISI KE KERJAYA

1. Bengkel - Kayu

2. Jahitan - Sulaman,- Cross Sticth, -Manik

3. Keusahawanan - Kedai Otak-otak, Ais krim dan Roti

- Pembungkusan dan menjual makanan ringan

4. Kraf Tangan - Anyaman (gulungan kertas),- Batik Perspek,- Arca (Plaster of Paris)

5. Pertanian - Tanaman Pokok Tahun, - Semaian Polibeg

6. Fetigasi - Sayuran

7. Ternakan Ikan Keli

8. Seni Taman (Lanskap)

9. Simen Fero dan Wakaf

10. Seni Mural

11. Masakan - Roti,- Biskut

RUMUSAN

Segala aktiviti yang dilaksanakan adalah berdasarkan perancangan strategik bagi setiap program. Ianya diubahsuai mengikut keperluan dan kekuatan pelajar dari masa kesemasa. Ianya juga sebagai garis panduan yang dilaksankan mengikut iklim sekolah. Ianya adalah alternatif dan fleksible dari segi konsep pengajaran dan pembelajaran.