Friday, February 13, 2009

Mengulas Jurnal

Profil Pemprosesan Kognitif Pelajar Pintar Cerdas Akademik di Sekolah Menengah

Apakah matlamat kajian?
Matlamat kajian ialah mengkaji proses pemprosesan kognitif Pelajar Pintar Cerdas dan menentukan perancangan yang bersesuian bagi menonjolkan bakat dan mencapai potensi sebenar mereka.

Bagimana pengkaji mengukur konsep yang dikaji?
Konsep yang dikaji diukur dengan cara penaakulan induktif iaitu mefokuskan kepada data permulaan. Kemudian menganalisis data memperolehi corak-corak tertentu dan seterusnya membuat hipotisis tentatif untuk dijadikan teori.

Siapa sample dalam kajian?
Sampel dalam kajian ini ialah 33 orang Pelajar Pintar Cerdas Akademik yang mendapat pemcapaian A dalam peperiksaan PMR di sebuah sekolah berasrama penuh di Selangor.

Apakah rekabentuk kajian?
Rekabentuk kajian ialah menggunakan kaedah persampelan dengan instrumen persampelan purposif bagi mengukur proses kognitif iaitu PASS ( Palanning, Attention, Stmultaneous dan Successive) bermaksud Proses Perancangan, Proses Perhatian, Proses Serentak dan Proses Berturutan)

Adakah terdapat kekuatiran dari segi etika dalam kajian tersebut?
Dalam kajian tersebut tidak terdapat kekhuatiran dari segi etika kerana semua sampel yang digunakan adalah atas persetujuan serta telah sedia maklum akan tujuan dan matlamat kajian. Semua maklumat biodata sampel adalah menjadi rahsia bagi pihak pengkaji. Ianya adalah juga hanya untuk menguji prototaip yang dihasilkan untuk mendapatkan hasil kajian.

Apakah keputusan kajian?
Pelajar Pintar Cerdas yang mendapat skor tinggi dalam skala Perhatian juga tinggi dalam skor Berturutan.
Sebaliknya mendapat skor rendah dalam skala Perancangan dan Serentak
Terdapat Pelajar Pintar Cerdas yang kurang pencapaian dalamn skala Serentak dan skala Perancangan.
Pencapaian yang tinggi dalam proses kognitif Perhatian dan Berturutan.
Dalam proses kognitif skor yang tinggi dalam skala Perancangan dan skala Serentak.
Dalam proses kognitif ini juga pencapaian rendah dalam skor skala Perhataian dan Berturutan.
Terdapat dua jenis Pelajar Pintar Cerdas.
- Pelajar yang baik dalam skala Serentak (penaakulan) juga bijak dalam membina strategi.
- Pelajar yang kurang keupayaan menaakul dan menggunakan proses kognitif Perhatian dan Serentak.

Apakah rumusan dan implikasi kajian?
Pendidikan di sekolah perlulah menitikberatkan kepada potensi kanak-kanak.
Pendidikan juga tidaklah hanya mementingkan sukatan pelajaran sehingga kepentingan serta keperluan unik pelajar terabai.
Ibu bapa pelajar juga perlu diberi kesedaran tentang potensi sebenar dan keperluan sebenar anak-anak.
Ibu bapa juga orang penting dalam memberikan sokongan dan bimbingan kepada anak-anak dalam bidang-bidang yang menunjukkan bakat mereka.
Perlu ada kolaborasi antara pihak guru dan ibu bapa dalam memberi bimbingan untuk mencapai potensi sebenar pelajar.
Guru juga perlu lebih berilmu, berkemahiran dan mempunyai kesedaran dalam mengadaptasikan perancangan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemprosesan kognitif pelajar.
Guru perlulah bertindak sebagai pemudah cara dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Pelajar perlu disedarkan dengan konsep pembelajaran mengaitkan secara semulajadi di mana pelajar digalakkan secara lisan idea atau kaedah bagaimana suatu masalah itu diselesaikan.
- Mencari idea-atau jawapan berkaitan perjalanan dunia ini.
- Berfikir mengikut disiplin tertentu.
- Menggabungjalin pelbagai pemikiran dan pelbagai ilmu.
- Penghasilan ilmu peribadi.
Latihan dalam perkhidmatan perlu bagi guru untuk sentiasa memperolehi maklumat dan idea baru justeru merangsang teknik serta kaedah yang lebih baik dalam memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Satu Tinjauan ‘Prevalence’ Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran pada Tahap 1 Sekolah Rendah Mengikut Persepsi Guru.

Apakah matlamat kajian?
Matlamat kajian ialah;
Menganggarkan peratus kanak-kanak yang mengalami masalah dalam pembelajaran berdasarkan persepsi guru kelas di kalangan murid-murid berumur 7 hingga 9 tahun.
Menganggar peratus kanak-kanak berdasarkan jenis masalah yang dialaminya.
Mencari jawapan perkaitan masalah yang dialami kanak-kanak berdasarkan kawasan, jantina dan umur.
Menumpukan kepada konsep sebenar keperluan pendidikan khas mengikut rangka rujukan berdasarkan keadaan-keadaan yang bermasalah yang wujud di dalam kelas biasa.

Bagimana pengkaji mengukur konsep yang dikaji?
Konsep yang dikaji diukur dengan cara menganalisis data dari senarai semak dapatan berdasarkan latar belakang murid iaitu nama, tarikh lahir, jantina, bangsa dan lokasi sekolah sementara aspek-aspek perkembangan kanak-kanak ialah pembelajaran awal, kemahiran asas, penggunaan bahasa, pengurusan diri, kemahiran sosial dan ciri-ciri tingkahlaku.

Siapa sample dalam kajian?
Sampel dalam kajian ini ialah kanak-kanak berumur 7 hingga 9 tahun yang berada di tahap 1 sekolah rendah di tujuh zon di Malaysia iaitu Utara, Timur, Barat, Selatan, Sabah dan Sarawak dan Wilayah Persekutuan, iaitu Kedah, Kelantan, Johor, Sabah, Sarawak, Selangor dan Wilayah Persekutuan.


Apakah rekabentuk kajian?
Rekabentuk kajian ialah analisis data Senarai Semak Perkembangan Kanak-kanak menggunakan kaedah tinjauan.

Adakah terdapat kekhuatiran dari segi etika dalam kajian tersebut?
Dari segi etika ianya tidak menyalahi dan dalam kajian tersebut pihak yang terlibat hanyalah mewakili bagi pihak satu populasi yang dicadangkan. Namun begitu berkemungkinan ada pihak yang kurang berpuas hati dengan hasil dapatan kerana ianya melibatkan banyak faktor sosio ekonomi serta permasalahan tingkah laku yang abstrak

Apakah keputusan kajian?
Keputusan kajian ialah;
Murid-murid tahap 1 menghadapi masalah dalam
- Pembelajaran Awal
- Penguasaan Kemahiran Asas
- Penggunaan Bahasa
- Pengurusan Diri
- Kemahiran Sosial
- Ciri-ciri Tingkahlaku.

Murid-murid luar bandar yang paling ramai menghadapi masalah yang dikaji.
Golongan murid-murid lelaki mengambil tempat tertinggi dalam masalah ini.
Peratusan murid tahun 1 dan 2 menghadapi masalah yang hampir sama berbanding murid tahun 3 yang mana penurunan peratusannya.

Apakah rumusan dan implikasi kajian?
Rumusan dan implikasi kajian ialah:
Murid-murid tahap 1 memerlukan pendidikan khas mengikut kesesuaian masalah yang mereka hadapi.
Murid-murid tahap 1 memerlukan satu bentuk pengubahsuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai mengikut keperluan mereka.
Kebanyakan murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran juga mengalami masalah tingkahlaku.
Guru-guru perlu mengubahsuai konteks pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada pembentukan sikap, keyakinan, konsep kendiri, motivasi dan kepercayaan terhadap kebolehan diri sendiri.

No comments:

Post a Comment